За нас

 

Фирмата Цеботекс е основана на 26.04.2002 година

Основната дејност на фирмата е:

 • Производство
 • Продажба на големо и мало
 • Сите видови на услуги од областа на печатењето
 • Застапништво на странски фирми за текстилни услуги
 • Консултантски услуги во и надвор од Македонија од областа на текстилот
 • Организирање семинари и практична обука од областа на текстилната проблематика во фирмата Цеботекс со поддршка и учество на експерти од странство од истата област

Наведената проширена дејност во фирмата Цеботекс претставува долгогодишна работа на текстилниот инженер Александар Цебов кој располага со големо теоретско и практично искуство. Неговиот син Емил Цебов продолжува со неговата работа. Фирмата Цеботекс пулсира во производството со 40 вработени со тенденција за зголемување на обемот.

 

Во фирмата Цеботекс егзистираат следниве деловници:

 • Производство Конфекција
 • Печатница за сите видови текстилни материјали
 • Припрема на сите печатарски услуги
 • Затегнување на сита на алуминиумски рамки
 • Деловница за застапство, продажба на бои и помошни средства, техничка помош и обука